Igyekeztem helyt állni ott, ahová a Gondviselés állított

2015-01-19 09:11:58

Bosák Nándor
Új Ember, Magyar Kurír
Bár hátrányos helyzet­ből indultunk, húsz év alatt sikerült felzárkóznunk a többi egyházmegyéhez a lelkipász­tori szolgálat minősége és a papi összetartozás vonatko­zásában. Interjú.

Püspök atyának volt-e valamiféle ütközése a fönnálló hatalommal?


Igen, amikor kikerültem a központi szemináriumból, majd némi kihagyással az egri szemináriumban folytattam tanulmányaimat. A Pesten szerzett »élményeim« segítet­tek abban, hogy reálisan gon­dolkodjam a helyzetünkről. A békapapokról megvolt a véleményem, ők is mindig gyanakodva figyeltek. Arra azonban ügyeltem, hogy ne találjanak rajtam fogódzópontot, amivel a maguk oldalára állíthatná­nak. (...)

Szemináriumi elöljáróként és fő­pásztorként hogyan vélekedik a mai fiatalabb papi nemzedékek­ről?

Mások az ő indíttatásaik, másként közelítik meg a dol­gokat. Rosszabb vagy jobb egyik vagy másik nemzedék? Nem gondolom. A papneve­lés és az egyházi gondolkodá­sunk problémáját abban lá­tom, hogy nem tudjuk igazán vonzónak bemutatni a hiva­tást (ez más hivatásoknál is így van), a jó szándékú, de bizonytalan indíttatású fiatalo­kat pedig nem sikerül jól fel­készíteni a papi életre. Ez az­tán tanácstalansághoz vezet. (...)

Püspök úr, Magyaror­szágot missziós terület­nek tekintik ma már. Újraevangelizálásra van szükség?

Nem lehet a múlt­ra hagyatkozni, újra kell vetni. Csakhogy ennek meg kell találni a módját. Olyan ez, mint az elhasznált épület, amelyet felújí­tanak. Nem jelenti azt, hogy mindent le kell bontani és ki kell dob­ni. (...)
 
Ön a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye első püspöke. Mi az, amit sikerült elérnie, hiszen az alapoktól kellett kezdeni a püspökség megszervezését.

Az egyik fontos feladatomnak tekin­tettem a plébániai rendszer átalakítását. A katolikus hívők sok településen, szétszórva élnek. Egy-egy közösség kis létszá­mú. A plébániai rendszer ak­kor alakult ki, amikor még na­gyobb létszámban voltak pa­pok. Hozzá kellett igazítani a rendszert a konkrét valóság­hoz.

Fölmértük, hány plébániát tarthatunk fönn, ahová papot is tudunk küldeni. Mintegy ötven plébániai központot hoztunk létre, és ezekhez ren­deztük a kisebb településeket. Így arányos és jobban ellátha­tó egységek jöttek létre. Világi munkatársakat (ako­litusokat) képeztünk, akik se­gítenek a papoknak a liturgi­kus és más egyéb szolgálat­ban. Nyolcvan aktív papunk van, s mintegy nyolcvan akolitus működik. Ezen kívül körülbelül száztíz hitoktató segíti a lelkipásztori munkát.

Jól működnek az iskoláink. Nem vettünk át túl sok neve­lési-oktatási intézményt, in­kább a minőségi színvonal emelésére törekedtünk. S az­tán a rengeteg építkezés. Huszonegy év alatt huszonöt kisebb-nagyobb új templomot szenteltünk fel az egy­házmegyében. Ez persze csak a munka materiális része. Úgy szoktam fogalmazni, hogy bár hátrányos helyzet­ből indultunk, húsz év alatt sikerült felzárkóznunk a többi egyházmegyéhez a lelkipász­tori szolgálat minősége és a papi összetartozás vonatko­zásában. Már van sajátos arca, lelkülete egyházmegyénk­nek.

A katolikusok kisebbségben van­nak, ugyanakkor jelentős a ci­gány lakosság számaránya. Ez újabb feladatokkal szembesít.

Be kell vallanom, látvá­nyos eredményekről nem tu­dok beszámolni. A területün­kön élő, cigány származású honfitársaink vegyesen vallják magukat római katolikusnak, görögkatolikusnak vagy refor­mátusnak, de egyre többen vannak, akik ennek már nem tulajdonítanak jelentőséget.

Sok helyütt próbálkozunk a cigánypasztorációval, de még messze nem tudnék je­lentős eredményekről hírt ad­ni. Nem csak adományok to­vábbításáról van szó. Ebben egyébként a Karitász és a helyi csoportok sokat segítenek. De fontosabb az együttélés kultú­rájának fejlesztése. Ez könnyebben megy olyan helye­ken, ahol hosszabb ideje élnek egymás mellett cigányok és nem cigányok. Azokkal van több baj, akiknek nincs helyi »identitásuk«.”
 
Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.