Rabbinikus nyilatkozat: Egy zsidó–keresztény partnerség felé

2015. december 6. 13:46
ortodox rabbik
Szombat
Zsidóknak és keresztényeknek egyaránt szövetség által megpecsételt küldetése a világ tökéletesítése a Mindenható egyeduralma alatt, hogy az egész emberiség az Ő nevéért kiáltson, s az utálatosságok eltöröltessenek a földön.

„Csaknem kétezer éves kölcsönös ellenségeskedés és elidegenülés után, mi, Ortodox Rabbik, izraeli, amerikai és európai közösségek, intézmények és szemináriumok vezetői felismerjük a számunkra adatott történelmi lehetőséget. Keresztény testvéreink felénk nyújtott békejobbjának elfogadásával mennyei atyánk akaratának megvalósítására törekszünk. Zsidóknak és keresztényeknek partnerként közösen kell korunk erkölcsi kihívásaira választ adniuk.

1. A Soá 70 éve ért véget. Ez volt a zsidók évszázados megvetésének, elnyomásának és elutasításának - és így a zsidók és a keresztények között kialakult ellenséges viszonynak - borzalmas tetőfoka. Visszatekintve ma már világos, hogy a képtelenség e megvetés legyűrésére és az emberiség javát szolgáló konstruktív párbeszéd kialakítására megtépázta az antiszemitizmus gonosz erőivel szembeni ellenállás képességét, így a földet gyilkosság és népirtás árasztotta el.

2. Felismerjük, hogy a II. Vatikáni Zsinat óta a katolikus egyház tanításai a zsidó vallásról alapjaiban és végérvényesen megváltoztak. A Nostra Aetate  50 évvel ezelőtti kinyilatkoztatása a kiengesztelés folyamatát indította el közösségeink között. A Nostra Aetate és az ennek szellemiségét követő hivatalos egyházi okmányok egyértelműen elutasítják az antiszemitizmus minden formáját, megerősítik Isten és a zsidó nép felbonthatatlan szövetségét, elutasítják az istengyilkosság vádját és a keresztények és zsidók közötti egyedülálló kapcsolatot hangsúlyozzák. II. János Pál pápa »idősebb testvéreinknek«, XVI. Benedek pápa pedig »hitbeli atyáinknak« nevezte a zsidókat. Ezen alapokból kiindulva, katolikus és más keresztény egyházi vezetők őszinte párbeszédet kezdeményeztek a zsidókkal, mely az elmúlt öt évtizedben fokozatosan bontakozott ki. Nagyra becsüljük, hogy az egyház megerősítette: Izrael egyedülálló helyet foglal el a szent történelemben és a világ eljövendő megváltásában. Ma a zsidók megannyi kereszténytől őszinte szeretetet és tiszteletet tapasztalnak, ami a párbeszédre való törekvésben, találkozók és konferenciák formájában nyilvánul meg szerte a világon.

3. Ahogy azt Maimonidész és Jehuda Halévi is tette, mi is elismerjük, hogy a kereszténység létrejötte nem hiba vagy véletlen műve, hanem isteni akarat eredménye volt és ajándék a nemzeteknek.  Isten a zsidó és a keresztény vallás elválasztásával a hitben erősen különböző partnereket szándékozott létrehozni, s nem ellenségeket teremteni. Jacob Emden rabbi írta: »Jézus kétszeres jóságot hozott a földre. Egyrészről fejedelmien megerősítette Mózes Tóráját – s egyetlen Bölcs sem beszélt határozottabban a Tóra megváltoztathatatlan voltáról. Másrészről Jézus eltörölte a nemzetek bálványait és kötelezte őket Noé hét parancsolatának betartására; erkölcsi jellemvonásokkal erősítette meg őket, hogy különbül viselkedjenek, mint a mező állatai. A keresztények az Örökkévaló szellemében cselekvő gyülekezetek, szándékuk az Örökkévaló szelleme szerint való, s jutalmuk nem marad el.«

4. Samson Raphael Hirsch rabbi arra tanított minket, hogy »a keresztények elfogadták a Zsidó Biblia ótestamentumi részét, mint az isteni kinyilatkoztatás könyvét. Ahogy azt a Biblia hirdeti, a keresztények megvallják hitüket a menny és a föld Istenében és elismerik az isteni gondviselés korlátlan (egyedülálló) uralmát.« Most, hogy a keresztény egyház elismerte Isten és Izrael örök szövetségét, mi zsidók is elismerhetjük a kereszténység folyamatos alkotó érvényességét, amely partnerünk a világ megjavításában. Tehetjük ezt félelmek nélkül, hogy eme kijelentésünket hittérítő szándékkal kihasználnák. Ahogy azt Shear Yashuv Cohen rabbi vezetése alatt álló, Izrael Állam Főrabbinátusa és az Apostoli Szentszék között működő bizottság kijelentette: »Többé nem ellenségek vagyunk, hanem egyértelműen partnerek az emberiség túléléséhez és jólétéhez szükséges alapvető erkölcsi értékek hirdetésében.« Egyikünk sem tudja Isten küldetését egyedül véghezvinni ebben a világban.   

5. Zsidóknak és keresztényeknek egyaránt szövetség által megpecsételt küldetése a világ tökéletesítése a Mindenható egyeduralma alatt, hogy az egész emberiség az Ő nevéért kiáltson, s az utálatosságok eltöröltessenek a földön. Megértjük mindkét oldal tétovázását abban, hogy elismerjék ezt az igazságot, s felszólítjuk közösségeinket, hogy a bizalmon és tiszteleten alapuló kapcsolat érdekében próbálják meg félelmeiket legyőzni. Hirsch rabbi azt is tanította, hogy a Talmud a keresztényeket »ember és ember közötti kötelességek tekintetében a zsidókkal egy szintre helyezte. A keresztények igazságosságtól és cselekvő, testvéries emberi szeretettől vezérelve minden jó ügy szolgálatára igényt tarthatnak.« A múltban a keresztények és zsidók kapcsolatát gyakran Ézsau és Jákob ellenséges kapcsolatán keresztül szemlélték. Mégis Naftali Zvi Berliner rabbi (Netziv) már a 19. század végén megértette, hogy a zsidókat és a keresztényeket Isten szerető partnereknek szánta: »Az elkövetkezendőkben, mikor a színtiszta lélek által vezérelve Ézsau gyermekei elismerik Izrael népét és a zsidó nemzet érdemeit, akkor mi is késztetést érzünk majd arra, hogy Ézsauban testvérünket ismerjük fel.«

6. Bennünket, zsidókat és keresztényeket sokkal több minden köt össze, mint ami elválaszt: Ábrahám erkölcsi egyistenhite; a menny és a föld egyetlen Teremtőjével való kapcsolatunk – aki szeret és óv mindnyájunkat –, a Szent Zsidó Iratok, valamint a hagyomány kötelékébe, az élet értékeibe, a családba, az együtt érző becsületességbe, az igazságosságba, az elidegeníthetetlen szabadságba, az univerzális szeretetbe és az eljövendő világbékébe vetett hitünk. Moses Rivkis rabbi (Be’er Hagoleh) megerősíti mindezt és azt írta: »a Bölcsek csak napjaik bálványimádóira hivatkoztak, akik nem hittek a világ teremtésében, a kivonulásban, Isten csodálatos cselekedeteiben és a törvény i-teni eredetében. Ezzel ellentétben azon nemzetek, melyek között szétszórattunk, hisznek a vallás összes ezen alaptételeiben.«

6. Partneri kapcsolatunk nem próbálja meg minimalizálni közösségeink és a két vallás különbözőségeit. Abban hiszünk, hogy Isten megannyi küldött által fedi fel igazságát, ugyanakkor megerősítjük minden ember Istennel szembeni alapvető erkölcsi kötelességeit, amelyet a zsidó vallás mindig is hirdetett Noé egyetemes törvényei által.

7 Isten mintájára a zsidóknak és a keresztényeknek példát kell mutatniuk szolgálatról, feltétel nélküli szeretetről és szentségről. Mindannyian Isten szent képmására teremtettünk, s mi zsidók és keresztények azáltal maradunk hűek a szövetséghez, hogy közösen vállalunk aktív szerepet a világ megváltásában.

Rabbi Jehoshua Ahrens (Németország)
Rabbi Marc Angel (Egyesült Államok)
Rabbi Isak Asiel (Szerbia főrabbija)
Rabbi David Bigman (Izrael)
Rabbi David Bollag (Svájc)
Rabbi David Brodman (Izrael)
Rabbi Natan Lopez Cardozo (Izrael)
Rabbi Kotel Dadon (Horvátország főrabbija)
Rav Yehudah Gilad (Izrael)
Rabbi Alon Goshen-Gottstein (Izrael)
Rabbi Irving Greenberg (Egyesült Államok)
Rabbi Marc Raphael Guedj (Svájc)
Rabbi Eugene Korn (Izrael)
Rabbi Daniel Landes (Izrael)
Rabbi Benjamin Lau (Izrael)
Rabbi Simon Livson (Finnország főrabbija)
Rabbi Asher Lopatin (Egyesült Államok)
Rabbi Shlomo Riskin (Izrael)
Rabbi David Rosen (Izrael)
Rabbi Naftali Rothenberg (Izrael)
Rabbi Hanan Schlesinger (Izrael)
Rabbi Shmuel Sirat (Franciaország)
Rabbi Daniel Sperber (Izrael)
Rabbi Jeremiah Wohlberg (Egyesült Államok)
Rabbi Alan Yuter (Izrael)”

 

 

 

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 209 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Mohamed megpróbálta őket áttéríteni az igaz hitre. Micsoda lehetőséget hagytak ki.

Pilátust ocsmányul megzsarolták, olyan kelepcét állítva neki amiből nemmigazán látott kuitat

"Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak: „Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja: aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak.”

Jézust a római birodalom elleni lázadóként állították be hamisan a zsidó főpapok, holott erre semmi bizonyítékuk nem volt, nem is lehetett.
Jézus éppen egy római katonáról mondta azt, hogy olyan hite van amilyet Ő nem látott egész Izraelben,ekkor kész volt elmenni egy, a zsidók által gyűlölt római megszálló katona házába, hogy meggyógyítsa annak szolgáját. A rómaiakat tisztátalannak tartották a zsidók, aki a házukban belépett tisztátalanná vált, Jézus ezzel egyáltalán nem törődött.

Pilátus számára kész volt a kelepce, ha felmenti Jézust besúgják a császárnál, hogy olyan embernek kegyelmezett meg aki a császár ellensége. Ezzel nemcsak Pilátus karrierjének fellegzett volna be, hanem az élete is veszélybe került volna.
Ennek ellenére hozhatott volna bátor döntést is, de nem tette meg.

Másik fontos részlet Jézus kivégzéséről János evangéliuma szerint

"13Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust az épület elé, és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet Kövezett-udvarnak, héberül pedig Gabbatának neveztek. 14A húsvétra való előkészület napja volt, délfelé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz: „Íme, a ti királyotok!” 15Azok pedig felkiáltottak: „Vidd el, vidd el, feszítsd meg!” Pilátus ezt mondta nekik: „A ti királyotokat feszítsem meg?” A főpapok így válaszoltak: „Nem királyunk van, hanem császárunk!” 16Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék."

A „Nem királyunk van, hanem császárunk!” tömény alakoskodásánál is érdekesebb adalék, hogy Pilátus nekik szolgáltatta ki Jézust, hogy megfeszítsék.

Azért csak óvatosan, mert nem kizárható, hogy politika van a dologban.

Erről Rabbi Shmuley Boteach nagy port kavart könyve, a 'Kóser Jézus' jut eszembe.

https://www.youtube.com/watch?..

A rabbi maga mondja, hogy azért fontos Jézus zsidóságát hangsúlyozni, hogy kimutatható legyen, hogy a kereszténység gyökerei a júdaizmusban vannak. Ezáltal a nyugati keresztényeket Izrael állam melleti határozotabb kiállásra lehet sarkallni. Másrészt könnyebben elfogadják majd a zsidóság világ nemzeteinek vezető szerepét, bibliai alapon, hiszen a nyugati világ vezető és útmutató után kiállt!

Nem mellékes, hogy ugyanazt a hazugságot ismétli 2:02 -nél amit a Jézust hamisan vádoló főpapok, jelesül, hogy Jézus célja nem volt más mint a pogány megszálló rómaiak elleni lázítás.

Az evangéliumokat nem Konstantin írta, hanem a szemtanúk,például János apostol, akit beidéztem. Ő volt az egyetlen, aki nem futamodott meg az apostolok közül, ott volt Krisztuskeresztjénél is, végig kitartott.

Persze, lehet azt gondolni, hogy az evangéliumok, így János evangéliuma is hazudik, csak akkor nincs miről beszéljünk.

Platón több mint négyszáz évvel Krisztus előtt egy írásában megkérdezte

Mi történne akkor, ha egyszer felbukkanna egy teljesen igaz ember?

Platón leírja, hogy kigúnyolnák, kicsúfolnák, megvernék, és a végén keresztre feszítenék (vö.Platón, Állam, I. könyv, 362a.


Platón ismerte a bűnös emberi természetet, és nagyon bölcsen látta, hogy ez nem etnikum, vagy nemzetfüggő.

De, volt hozzá szerencsém. Az instruktorom, aki egy iráni kommunista volt, ajánlotta, hitvallása részét képezte. :D

Válaszok:
ottapont | 2015. december 6. 16:28
ottapont | 2015. december 6. 19:24

*az instruktorom, aki megtanított autót vezetni

Őszintén együtt érzek a rabbikkal, bár érdekes, magyar nincs közöttük. Nehéz idők jöhetnek.

Úgy látszik, a magyarországi rabbiknak ráér a közös érdekek hangsúlyozása.

Valószínűleg az a jó, ha minden nép és nemzetség lakik a saját hazájában, így talán a közös érdeket is könnyebb megtalálni.

Az EP-beli és a "művelt" világot lefedő elítélések, média csatározások, jelentések után noha békességet kívánok mindenkinek, leginkább azt szeretném, ha legalább egyetlen egyszer az az oldal is képes lenne a bajkeverő hazugjaitól elhatárolódni, az okozott károk miatt esetleg elnézést kérni.

Mintha hamis, de legalábbis nagyon egyoldalú lenne a történelmi visszatekintés és hang.

A feltétel nélküli szeretet és megértés nehéz ügy. Az úrvacsora vétele előtt Isten bocsánatát kérjük, megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, s kijelentjük, h. a jövőben IGYEKSZÜNK Isten törvényei szerint élni.Ez a mi vallásunk, protestánsoké.
Társadalomban élünk, alkalmazkodni kell. A cselekvés előtt fel kell mérni a következményeket. Azt hiszem, csak azt -pl. egy kisbabát- lehet feltétel nélkül szeretni, akinek még nincs szabad akarata, belátó képessége, egy vallás, egy nemzetség tagjait, rossz emlékeket ébresztő, hosszú együtt élés után, en bloc, talán túlzás.

Korrektül, lehetőleg érzelem mentesen együttműködni talán lehetséges, de ha a közös múltban egymásnak okozott sebek begyógyíthatatlannak bizonyulnak még ez sem könnyű.

Zsidóságtól a kereszténységet nehéz elválasztani. A nyomorult antiszemetek azért próbálják. A Rómában található bibliai tárgyú műalkotások a zsidó-keresztény civilizáció legékesebb tanúbizonyságai. Nem Ali és Mohammed valamint Fatima a fő alakok, hanem a zsidó Mózes, Jézus, a zsidó apostolok stb...

Tanultam Biblikumot, így tisztában vagyok vele mi maradt ki, mi került bele.

A kinyilatkoztatás pedig nem tőlem van, hanem a Szentírásból.

Gondoltam nem árt tisztázni, mivel sokan azt hiszik, hogy más korban, más helyen, más népek életben hagyták volna a Megváltót.

Mindenben lehet kételkedni,ezzel nem mondtál újat.

Ez a ppppp féle Zeitgeist-ra volt válasz.

'Feltéve ha létezett János.'


Ezzel indítottál. Nem mintha számítana, hiszen két mondatban el lehet jutni Atlantisztól a kereszténységig, amely szertartása ugyanaz, mint az köztudott. :p
Legfőképpen a katolikus keresztény mise csúcspontja, az átváltoztatás, az gondolom már Atlantiszon is nagyon ott volt, a jeruzsélemi templombról nem is beszélve.

Történetesen pont a Barabás elengedése-sztori teljesen beleillik a kor logikájába. Adva van a helytartó, aki igazából szívesen beleköpne a főpapok levesébe, akár azzal, hogy elenged egy általuk halálra ítélt személyt. Mint ahogy az mondjuk Szent Pállal történt 15 év múlva.

Adva van viszont a húsvéti kegyelem intézménye, és Pilátusnak eszébe jut, hogy ha Jézust a húsvéti amnesztia keretében engedi el, és nem egyszerűen elzavarja, akkor két legyet üt egy csapásra: kivégeztetheti azt, akit ki akar (Barabást), és kegyelmezhet annak, aki által bosszanthatja a főpapokat (Jézust). Erre megszívja, mert a főpapok meggyőzik a tömeget, hogy a húsvéti amnesztiát használják arra, hogy a legnagyobbat üssék a rómaiakon, az pedig nem egy ártalmatlan figura elengedése (Jézusé), hanem egy veszedelmesé (Barabásé).

Márk teljesen meggyőzően, korhűen mutatja be a hatalmasok játszmáját, amiben Pilátus veszít.

"Te nagyon nem vagy képben Jézus halálával kapcsolatban. Jézust a bibliai beszámoló szerint ugyan a zsidó hatóság tartóztatta le, de a halálos ítéletet Pilátus hozta, és a rómaiak hajtották végre."

De kiknek az "ötlete" volt Jézus elfogatása? Zsidóké.
Kik vádolták meg? Zsidók.
Kik perelték be? Zsidók.
Kit zsarolták meg Pilátust? Zsidók.
Ez bírósági tárgylás volt, koholt vádakkal, hamis tanúkkal.
Se Pilátus, se Heródes nem találta bűnösnek.
Halálos ítéletet nem hozhattak a zsidók.

Csak pár gondolat.

Vagyis aminek kezdete van, annak vége is. Ezt bizonyítja a Biblia.

Múltkor azt mondtad, hogy nem fogadod el a János evangéliumot.
Ez így valóban ellentmondásosnak tűnik. Pedig nem az.

Abban az időben a tilos volt a halálos ítéletet végrehajtani a zsidóknak a császár helytartójának beleegyezése, engedélye nélkül. Jn 18,31
Viszont Mózes törvénye szerint meg kellett kövezni. Lev 20,10 és MTörv 22,22

István fölött a Főtanács nem mondott ítéletet és a tömeg végzi ki. Erre volt is alkalma Pilátus visszahívása után Kr.u. 36 ekkor még nem volt utóda, aki megerősítse az ítéletet.
Istenkáromlás volt a vád. A rómaiak bizonyára nem sokat törődtek azzal, hogy a zsidók belső vallási vitáikban elmentek a vérontásig. Az egész vallási közösség részt vehetett benne.

Számomra viszont az a feltűnő, mennyire nem veszed észre a saját nézőpontod modern ideológiától való függését. Kb. "a zsidókat szeressük, ezért tuti nem ők végezték ki Jézust, hanem a rómaiak, mert nekik úgyis mindegy. A leszármazottaik nem vállalnak velük közösséget, így szabadon szidhatók".

Csakhogy:
1. Jézusnak semmiféle konfliktusa nem volt a Pilátussal való találkozásig a rómaiakkal.
2. A Jézusra, mint Messiásra való hivatkozás miatt a következő évtizedekben is gyilkos indulatok szabadultak el a zsidóságban. Te magad sorolod a példákat.

Szóval nem csak a Pilátussal való párbeszédet kell fikciónak minősítened, hanem kb. minden olyan esetet, amikor Jézus és a farizeusok, ill. a Jézust követő keresztények és a zsidók között konfliktus volt. Ha ezt vállaltad, azután fikciónak minősítheted a Főtanács ítéletét és a többit, ami arról szól, hogy Jézus kivégzése a korabeli zsidó vezetők szándéka volt.

Namost, ez így ölég komolytalan volna, nyilván te is érzed, ezért koncentrálsz csak egy, a korhoz teljesen illő párbeszédre.

Ebben látom a legfőbb problémát, hogy: válogatsz!
Ezt meg ezt elfogadom, azt, meg azt viszont nem.
Ez szektásság. Azok válogatnak a Szentírásban.
Van még jó pár fejezet, történet, amit a szinoptikusok nem említenek vagyis János sajátja.
És a szinoptikusoknál is találsz ilyet, ami mondjuk Lukács sajátja.

A halálos ítéletet, már előre elkészítették, a kihallgatás, a hamis tanúk stb. csak azt a célt szolgálták, hogy a jognak és igazságnak látszatát keltsék. Reggel újra összeült a Főtanács és meghozta a hivatalos halálos ítéletet. Mt 27,1
Már írtam, hogy a Főtanácsnak megvolt a joga a halálos ítélet kimondására, ezt meg is tették, de az ítéletet nem volt szabad végrehajtaniuk a római császár helytartójának jóváhagyása nélkül.
Mivel kénytelenek voltak Jézust átadni a rómaiaknak, Pilátusnak, a keresztre feszítés lett a halálnem. Ez a zsidóknál ismeretlen volt a rómaiaknál viszont a lázadók, felforgatók elleni végrehajtás.

Jézust ezen a jogcímen ítélték halálra!

Pilátus is vizsgálatot tart, mert utálja a zsidókat azok színt úgy őt és részletes vizsgálatot tart. Nem találja bűnösnek a felhozott vádakkal szemben.
Vagyis az a politikai vád amelynek alapján el akarták ítélni a főtanács tagjai megdőlt.
"Azt tapasztaltuk, hogy tévútra vezeti népünket és megtiltja, hogy adót fizessünk a császárnak és azt állítja magáról, hogy ő a Messiás király." Lk 23,2
Pilátus rájön, hogy hazudnak, a vallási vádak, pedig hidegen hagyják. Meg is állapítja, - hivatalosan - hogy semmi politikai bűnt nem talál benne.

Ekkor jön a nép a vallási váddal: "meg kell halnia, mert Isten Fiává tette magát" Mt 26, 63-66 A mózesi törvényre hivatkozva Lev 24,16 halál büntetés.
Pilátus megint el akarja bocsátani, de akkor jönnek az ütőkártyával, "Ha ezt elbocsátod, nem vagy a császár barátja" Megfenyegetik Tiberiusszal. Azzal, hogy bevádolják Tibériusznál, mint egy lázadónak és a császár ellen felkelést szítónak a bűntársát.
Pilátus tudta, hogy ez mit jelent, mert a császár uralkodásának vége felé, kegyetlenül megtorolt minden ellene irányuló lázadást, felkelést, még a legkisebbet is.
Bár Jézust hatszor is ünnepélyesen ártatlannak nyilvánított, átadta a gyilkos tömegnek a császártól való félelmében.

Láthatod, hogy politikai gyilkosság volt.

Nem a zsidósággal szemben, vagyis Jézus nem ment szembe sem a saját sem a népe zsidóságával. A farizeusokkal, szadduceusokkal, írástudókkal, ment szembe. Vagyis azzal a sok törvénnyel, amit nem Isten adott és ők ráterhelték a népre.

Jézus ezt sosem mondta Pilátusnak. Pilátus kérdezett rá, hogy te vagy-e a a zsidók királya? "Te mondád" válaszolt Jézus.

Most a Brabanttal folytatott beszélgetésemre gondolsz?

Akkor nem feszítették volna meg, mert hősként ünnepelték volna, mint a zelóta Barrabást. Vagyis a nép Jézusra szavazott volna, hogy őt mentse meg Pilátus.
Az igaz, hogy a főpapok lepaktáltak a Birodalommal de utálták is a rómaiakat.

Sok isten hívők voltak a rómaiak, úgyhogy nem rázta ez meg Pilátust, hogy mit állít magáról Jézus.
Szerintem nem érdekelte. Adják le az adót, a vallásba nem szóltak bele. Azért hitvány ember volt Pilátus nem Jézus ügye miatt, hanem volt már neki balhéja a zsidókkal.

Pilátusról Lk 13,1 is ír sok kegyetlenséget követett el a zsidókkal szemben. Egy vérengzős pasi volt.

Pilátus római szempontból alá volt vetve a szíriai legátusnak.
Kr.u. 36-ban fegyveres szamaritánusok gyűltek össze a Gerizim hegynél, de Pilátus kivégeztette őket. Vittelius a későbbi Vitellius császár apja, erre letette és Rómába küldte, hogy ott a császár előtt adjon számot a tetteiről. De Tibérius közben meghalt.

Tudom, hogy a lámpaernyő és effélék nem igazak.
Ahogy Jézus perénél is hamis tanuk léptek fel.

De Jézus nem politizált. A császár pénzével akarták csőbe húzni, de nem sikerült.

Pont, hogy nem.
Nem uszított a rómaiak ellen. Erről beszéltem.
Miféle kevert fajú-vallású?
Hát nem is! Pont ez volt vele a probléma, hogy a nép királlyá akarta tenni, mert földi Messiást várt.

Te voltál itt más nick néven is régebben? Elmondod?

Most mit nem?

Az éppen aktuális császár Tibérius volt. És az ő képe és felirata volt a dénáron. Vagyis a farizeusoknál olyan tárgy volt, ami tiltott k volt a zsidóknak, a képábrázolás. Jézusnál nem volt ilyen pénz, de a farizausoknál igen.

Semmi köze ennek ahhoz, hogy a rómaiak istennek tartották a császárukat.
Ja annyira istennek, hogy szépen kinyírta az egyik a másikat. Nem vették komolyan a dolgot. Legalábbis olyan komolyan nem, mint te.

Majdcsak beletanulok.
Az nem lehet, hogy te vagy az, aki tényeket keversz bele a téves végkövetkeztetésbe?

Melyik volt a téves következtetés?

Nem azért. Hanem szeretném tudni, azért.

Vissza??? Csodálkoznék.
És tessék mondani, azt hogy csinálja?
Te nem tudod, hogy milyen név a Sulammit?

És ki mondta ennek az ellenkezőjét?
Pont, hogy fején találtad a szöget.
Ezért kellett annyit körbefutkosnod.

Pont ezt írtam Brabantnak is.

Szóltam időben, hogy fordulj vissza, mert rossz úton jársz. Ráadásul miket írsz itt nekem?

Már azt gondoltam, hogy megint szemtelenkedsz.
Majd, ha öreg leszek lehet, hogy mászni fogok.
Bár akkor sem.

Kiikszelhetsz, nem zavar.
Az az ostoba kukkoló Morgen már kiikszelt.

Én is pont ezt akartam küldeni neked! :)
És küldöm is.

https://www.youtube.com/watch?..

Köszönöm! Jó éjszakát! :)

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés